Kulttuuria kyliin asukkaita kuunnellen

Kuvituskuva.

Viime kesäkuussa kysyimme Itä-Uudenmaan kylien asukkailta, millaisina he pitävät nykyisiä kylien kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita, ja mitä he toivovat. Tiettävästi kysely oli ensimmäinen, joka oli kohdistettu kylien asukkaille näin laajasti. Kyselyyn vastasi noin 570 henkilöä, mitä voi pitää hyvänä määränä. Vastaajia oli kaikista yhdeksästä alueen kunnasta ja liki sadasta kylästä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluilla tarkoitettiin kyselyssä muun muassa tapahtumia, kunnan kirjaston ja kansalaisopiston palveluita, erilaisia harrastus- ja liikuntaryhmiä, mutta myös yhdistysten järjestämää toimintaa. Monessa kylässä yhdistykset ovat merkittäviä vapaa-ajantoiminnan järjestäjiä, eikä asukkaan näkökulmasta liene suurta merkitystä, mikä taho palveluita järjestää. He toivottavat kyselyn perusteella tervetulleeksi myös muiden kuntien tarjonnan ja toivovat etenkin pienten kuntien yhteistyötä.

Kun kuntakentällä laaditaan asukaskyselyitä, saattaa pientä huolta tuottaa se, avaavatko kysymykset toiveiden tynnyrin: joukon hyviä ideoita, kannatettavia toiveita ja ehdotuksia, mutta kuntatalouden puitteissa vaikeita, jollei mahdottomia toteuttaa. Tämä huoli oli ainakin tällä kertaa aiheeton. Ei kylissä mahdottomia toivota. Asukkaat ymmärtävät hyvin, ettei joka paikkaan voida järjestää keskustan kaltaista tarjontaa. Vastaukset olivat hyvin punnittuja ja perusteltuja, ja niistä välittyi halu vaikuttaa oman kylän palveluihin.

Asukkaat haluavat osallistua

Kylät ovat erilaisia, eivätkä samat toimintamallit käy joka kylälle. Vaikka kuntien tulee kohdella kaikkia asukkaitaan tasapuolisesti, ei palveluiden tarvitse olla samoja kaikille. Asukkaat toivovatkin, että heiltä kysytään, mitä he kaipaavat.

Vastausten perusteella elävä ja säännöllinen yhteydenpito kylien ja kunnan kulttuuritoimijoiden välillä on tärkeää. Useissa vastauksissa tuli esille, että asukkaat haluavat osallistua omien palveluidensa suunnitteluun. Toiveena esitettiin, että kunta ja sen kulttuuritoiminnan ammattilaiset tarjoaisivat tukea tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen, markkinointiin tai avustushakemusten laadintaan. Lisäksi kaivattiin tukea esimerkiksi kokoontumis- ja tapahtumatilojen käyttöön tai tapahtumissa tarvittavaan tekniikan hankintaan. Kunnan perinteisten yhdistysavustusten rinnalle toivotaan uudenlaisia, joustavampia rahoitusmalleja, kuten osallistuvaa budjetointia ja joukkorahoitusta.

Vireät kylät ovat arvokkaita kunnille

Kuntien näkökulmasta aktiiviset asukkaat ovat suuri voimavara. He tuntevat oman asuinpaikkansa, sen asukkaat, toiveet ja mahdollisuudet. Alueen kulttuurille leimalliset piirteet, tavat ja kulttuuriympäristö säilyvät usein kylissä keskustaajamia paremmin ja elävämmin. Ne luovat koko kunnan identiteettiä.

Monet yhdistykset ovat tottuneet hakemaan kunnan ja muiden rahoituslähteiden tukea toimintansa pyörittämiseen. Muuta suhdetta kuntaan ei välttämättä ole ollut. Tarvitsevatko yhdistykset kuntia muuhun kuin rahoitukseen? Entä riittääkö kunnalle se, että se antaa avustuksen ja saa aikanaan raportin, miten varat on käytetty? Hyödyntävätkö kunnat saamiaan raportteja toiminnan suunnittelussa?

Paikalliset yhdistykset ovat saattaneet toimia vuosikymmeniä ja voivat edelleen hyvin. Niin kauan, kun yhdistys on voimissaan, ei ole hätää. Yhdistysten toiminta perustuu kuitenkin vapaaehtoisuuteen ja asukkaiden elämäntilanteeseen. Toisinaan aiemmin vireän yhdistyksen toiminta saattaa hiljentyä tai hiipua kokonaan. Jotta kylän palveluita voidaan pitää yllä ja niillä on jatkuvuutta, on hyvä jakaa vastuuta laajemmin. Myös kunnan etu on huolehtia siitä, että asukkaiden palvelut säilyvät.

Ajat muuttuvat ja myös kylien asukkaat vaihtuvat. Kulttuuripalveluiden on muututtava asukkaiden tarpeiden mukaan. Jotta tiedetään, mitä ne ovat, kannattaa kysyä.

Kulttuuri kylässä -alueellisen kehittämistehtävän kehittämiskoordinaattori Sari Hilska.

Sari Hilska

Kirjoittaja on Porvoon kaupungin koordinoiman alueellisen kehittämistehtävän kehittämiskoordinaattori.

Kysely toteutettiin osana Uudenmaan alueellista Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävää. Kyselyn yhteenvetoon voi tutustua osoitteessa https://www.porvoo.fi/kulttuuri-kylassa

Vastaa