På svenska

Referat på svenska:

Kultur tillsammans (’Kulttuuria yhteistuumin’) är ett nationellt utvecklingsuppdrag som har som mål att sammanlänka kompetensen inom kulturtjänsterna i de finländska kommunerna. Utvecklingsuppdraget finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och samordnas av Esbo stad.


BAKGRUNDEN I DEN NYA KULTURLAGEN

Grunden för utvecklingsuppdraget finns i den nya lagen om kommunernas kulturverksamhet (166/2019) som trädde i kraft i mars 2019. Dess centrala mål är följande:

• stödja människors möjligheter till kreativt uttryck och kreativ verksamhet samt till att skapa och uppleva kultur och konst,

• främja alla befolkningsgruppers likvärdiga möjligheter till och deltagande i kultur, konst och bildning,

• stärka befolkningens välfärd och hälsa samt delaktighet och samhörighet genom kultur och konst,

• genom kultur och konst skapa förutsättningar för utvecklingen av lokal och regional livskraft och kreativ verksamhet som stöder livskraften.


UTVECKLINGSUPPDRAGETS MÅL

Målet för det nationella utvecklingsuppdraget är att hos kommunernas personal som ansvarar för kulturtjänsterna öka förståelsen för den centrala betydelse som konst och kultur har för invånarnas välbefinnande, stadsutvecklingen och områdets dragningskraft. Lagen om kommunernas kulturverksamhet stärker behovet av att sammanställa kommunens kulturpolitiska syn på hurdana kulturtjänster som produceras för invånarna.

Målet för utvecklingsuppdraget är att sammanlänka kompetensen och utvecklingsbehoven inom kulturtjänsterna i de finländska kommunerna. Inom projektet samlas och delas information om olika modeller för produktionen av jämlika kulturtjänster och om instanser där man kan få sådan expertis för utvecklingsarbetet i den egna kommunen som man har behov av. Också behovet av ökad förståelse för den nya lagen om kulturverksamheten bland förtroendevalda beaktas.

För att utvecklingsuppdraget ska lyckas är det viktigt att skapa en kultur som bygger på delning och tillit. Alla kommuner i Finland, små som stora, behövs när vi ska söka efter, hitta och dela bra samarbetsmodeller och goda praxis som används runtom i Finland. Det är viktigt att skapa ett klimat som främjar gemenskaplighet och informationsutbyte och där alla parter förstår att de står på samma sida och är på väg mot ett gemensamt mål: mot bättre kulturtjänster som fungerar bättre.


SÄTT ATT GENOMFÖRA UTVECKLINGSUPPDRAGET

Webbplats

Under den första fasen av utvecklingsuppdraget Kultur tillsammans (våren 2020) grundas en webbplats som fungerar som den huvudsakliga plattformen för delning av information, kommunikation och kontakter. Webbplatsen är till en början utformad som en blogg, men den byggs ut till en nationell databank i takt med att uppdraget framskrider och när mer information har samlats.

Enkät till alla kommuner i Finland

Under nästa fas (våren/sommaren 2020) skickas en enkät till alla kommuner i Finland, där de ombeds att ”ange” sina bästa praxis (’best practises’) som kommunen använder inom kulturtjänsterna. Det kan vara handlingssätt som kommunen själv har skapat eller samarbetsmodeller som har tagits fram i samarbete med den privata sektorn eller den tredje och/eller fjärde sektorn.

Kommunbesök och expert-workshops

Hösten 2020 går man igenom resultaten från enkäten och väljer ut 2–3 goda praxis. Under slutet av året görs besök till kommunerna som utvecklat dessa och deltagarna har möjlighet att bekanta sig med den goda praxisen och verksamheten inom den på plats.

• Kommunbesöken är 1,5 dagar långa.

• Till programmet hör besöksobjektet, nätverkande och en workshop som faciliteras av en utomstående expert.

• I kommunbesöken kan 10–20 personer delta samtidigt.

• En kommunanställd inom kultursektorn i kommunen kan ansöka om att delta i besöket.

• Till rese- och logikostnaderna under besöket kan man ansöka om understöd via utvecklingsuppdraget Kultur tillsammans.

En sammanfattning av kommunbesöken och workshoparna i anslutning till dem publiceras på denna webbplats och de fungerar som grund för själva databanken. Kommunbesöken fortsätter under hela 2021 med ungefär 1–2 besök per månad.

Sparrningshjälp till kommunerna

Förutom enkäten om bästa praxis skickas till kommunerna även en enkät om sparrningshjälp för kulturen. Kommunerna utfrågas i vilka ärenden de skulle behöva sparrning och coachning och utvecklingsuppdraget Kultur tillsammans skickar en expert till kommunen. Kommunens arbetstagare inom kulturtjänsterna diskuterar problemet och olika lösningar tillsammans med experten.

Kommunerna kan även anmäla intresse för att själva agera experter eller sparra andra kommuner med deras serviceutmaningar. Målet är att dela expertis och kunnande, lära känna kollegor i olika kommuner och uppmuntra kommunerna att genom mångsidiga samarbeten själva hitta de bästa möjliga lösningarna för kommunens egna kulturtjänster.

ÅBO OCH ROVANIEMI SOM PARTNER, HELA FINLAND SOM VERKSAMHETSOMRÅDE

Redan under UKM:s ansökningsprocess bad Esbo stad Åbo och Rovaniemi städer att medverka som expertpartner i utvecklingsuppdraget. Dessa städer har med sig lokal expertis från kulturvälfärdsprojekt och tvärvetenskapliga projekt, och de har även stora regionala samarbetsnätverk. Också Kommunförbundet och Centret för konstfrämjande bidrar med viktigt stöd till utvecklingsuppdraget.

REGIONALA UTVECKLINGSUPPGIFTER 2020 –2021

Utöver det nationella utvecklingsuppdraget har undervisnings- och kulturministeriet beviljat följande regionala utvecklingsuppdrag finansiering för åren 2020–2021:

Södra Österbottens förbund (www.epliitto.fi)

Med projektet stärks kompetensen hos kulturaktörer i kommunerna i Södra Österbotten genom mentorskap och man skapar en regional modell för kulturförmedlingsverksamhet.

Hanna Hangasluoma, kulturchef
tel. 040 7515 610
hanna.hangasluoma(at)etela-pohjanmaa.fi

Päivi Alaniska, projektkoordinator
tel. 044 4181 162
paivi.alaniska(at)seinajoki.fi


Jyväskylä stad (www.jyvaskyla.fi)

Inom projektet utvecklas konst- och kulturtjänsterna för barn och unga (15–20 år) i Mellersta Finlands landskap genom delaktighet. Ungdomarna deltar i varje projektfas från planering till genomförande och utvärdering.

Miia Lyyra, projektkoordinator
tel. 046 922 5990
miia.lyyra(at)jyvaskyla.fi


Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (www.xamk.fi)

Huvudmålet för projektet Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen (”Liv och glädje i sydöstra Finland”) är att utveckla samverkan och verksamhetsmodeller för den kreativa branschen, konst och kultur, så att kulturtjänsterna som produceras för kommuninvånarna ska stärka invånarnas välbefinnande, hälsa och delaktighet.

Piia Kleimola, projektchef
tel. 050 3059392
piia.kleimola(at)xamk.fi


Föreningen för visuella konstformer Kaakon taide (www.kaakontaide.fi)

Under åren 2020–2021 bygger man upp och testar en samarbetsmodell där aktörer från olika servicesektorer och professionella konstutövare bygger upp en gemensam verksamhetskultur och gemensamma verksamhetssätt som används för att göra konst och kultur tillgängliga för invånarna samtidigt som man stödjer delaktigheten.

Riikka Hjelt, producent
tel. 045 144 7755
riikka(at)kaakontaide.fi


Kuopio stad (www.kuopio.fi)

Fokusområde för det regionala utvecklingsuppdraget i Norra Savolax där man utvecklar samarbetet mellan kulturaktörerna i området och kunskaperna om kulturbranschen hos kommunanställda i enlighet med de behov som aktörerna lyfter fram.

Tiina Taskinen-Viinikainen, projektkoordinator
Tel. 044 748 2374
tiina.taskinen-viinikainen(at)kuopio.fi

I försöksprojekten deltar också kommunerna Mörskom och Mäntyharju samt städerna Uleåborg och Vasa.

REGIONALA UTVECKLINGSUPPGIFTER 2021 –2022

Utöver den riksomfattande utvecklingsuppgiften beviljar undervisnings- och kulturministeriet (UKM) finansiering för regionala utvecklingsuppgifter som gäller främjande av en jämlik tillgång till och mångsidig användning av kultur och konst i olika befolkningsgrupper samt skapande av förutsättningar för konstnärligt arbete och konstnärlig verksamhet på olika håll i Finland. För åren 2021–2022 har UKM beviljat finansiering för följande regionala utvecklingsuppgifter:

Södra Savolax landskapsförbund (www.esavo.fi)

Inom projektet AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa (Regional utveckling av kommunernas kulturverksamhet i Södra Savolax) stärks samarbetet och söks nya verksamhets- och produktionssätt för att främja en jämlik tillgång till och mångsidig användning av kultur och konst i Södra Savolax.

Inom projektet utvecklas samarbetet och det kollegiala lärandet mellan kommunernas kulturaktörer, gestaltas kommunernas kulturella särdrag och utvecklingsobjekt, genomförs pilotprojekt i samarbete samt utförs ett strategiskt utvecklingsarbete för kultur och kulturell välfärd. Koordinator är Södra Savolax landskapsförbund.

Taru Tähti, kulturkoordinator
tel. 040 665 7230
taru.tahti(at)esavo.fi

Mellersta Österbottens förbund (www.keski-pohjanmaa.fi)

Målet med projektet är att i landskapet skapa sektorsövergripande samarbetsnätverk som utvecklar och driver bland annat kulturproduktions- och konstkluster. Behoven och förväntningarna hos olika användare av kultur och de invånare som inte använder tjänsterna identifieras och utbud i enlighet med detta produceras till exempel för kommunernas bildningsväsende och social- och hälsovård.

Ett mål är också att i landskapet skapa verksamhetsmodeller där olika aktörer inom den offentliga sektorn, såsom landskapsförbundet, kommunerna, kulturinrättningarna, producenterna av social- och hälsovård samt företagarna inom kreativa branscher och aktörerna inom tredje sektorn, samarbetar intensivt för att utbudet, kvaliteten, tillgången och finansieringsläget i fråga om kultur- och konsttjänster ska förbättras. Ett mål är också att förbättra verksamhetsförutsättningarna för och höja uppskattningen av det konstnärliga arbetet, den konstnärliga verksamheten och den kreativa ekonomin i landskapet. (Mer information: www.keski-pohjanmaa.fi/kulttuuri/kulttuurimaakunta-hanke)

Kai-Eerik Känsälä, kulturkoordinator, projektchef
tel. 040 138 9038
kai-eerik.kansala(at)keski-pohjanmaa.fi

Norra Karelens landskapsförbund (www.pohjois-karjala.fi)

Projektet främjar tillgången till konst och kultur i Norra Karelen och ökar invånarnas delaktighet, välfärd och hälsa genom konst- och kulturverksamhet. Projektet har beretts i samarbete med kommunerna och social- och hälsovårdssamkommunen Siun sote och målet är att skapa hållbara verksamhetssätt och en gemensam uppfattning om regionens verksamhetsprinciper i anslutning till kulturvälfärd samt om utnyttjande och produktion av konst- och kulturbaserade välfärdstjänster.

Inom projektet Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan (Kulturell välfärd i Norra Karelen) kommer man att lyfta fram beprövade verksamhetssätt samt genomföra pilotprojekt. För närvarande utarbetas en plan för kulturell välfärd i Norra Karelen. Projektet bidrar till att planen förankras som ett samarbete mellan olika aktörer. (Mer information: www.pohjois-karjala.fi/kulttuurista-hyvinvointia-pohjois-karjalaan)

Merja Pennanen, projektchef
tel. 050 471 1112
merja.pennanen(at)pohjois-karjala.fi

Valpuri Ahponen, projektplanerare
tel. 050 472 0176
valpuri.ahponen(at)pohjois-karjala.fi

Mari Nupponen, välfärds- och utbildningsexpert
tel. 050 512 3432
mari.nupponen(at)pohjois-karjala.fi

Borgå stad (www.porvoo.fi)

Målet med projektet Kulttuuri kylässä – Kultur i byn är att åstadkomma en fungerande, ny verksamhetsmodell för regionalt samarbete samt ett tätt nätverk med vars hjälp kommunerna och andra aktörer i Nyland fortsätter sitt samarbete. Inom projektet skapas en gemensam, regional produktionsstruktur för att öka delaktigheten och deltagandet i kultur och konst särskilt för barnfamiljer och seniorer som bor i byar och förorter samt sysselsätta konstexperterna i regionen.

Sini Kallio, utvecklingskoordinator
tel. 040 676 3005
sini.kallio(at)porvoo.fi

Sari Hilska, utvecklingskoordinator
tel. 040 482 2004
sari.hilska(at)porvoo.fi

Tammerfors stad (www.tampere.fi)

Projektet Kulttuuri ja taide virtaa (Kulturen och konsten strömmar) genomförs i samarbete mellan 14 kommuner i Birkaland. Målet med projektet är att genom samarbete inom landskapet söka ett sätt att skapa förutsättningar för professionellt konstnärligt arbete och professionell konstnärlig verksamhet. Inom projektet utvecklas en förmedlingsmodell på landskapsnivå som främjar konstnärers och kulturaktörers arbete, nätverkande och kompetens samt en webbplattform och servicemeny som stöder modellen.

Anna Szalay, projektchef
tel. 044 481 1774
anna.szalay(at)tampere.fi

I försöksprojekten deltar också kommunerna Juva och Suomussalmi samt städerna Iisalmi och Orimattila.